Вернуться к обычному виду

АҦсны ЖӘЛАР РЕИЗАРА – АПАРЛАМЕНТ

Аофициалтә саит

Ажәабжьқәа

13.09.2018 Аҧсны Жәлар Реизараҟны имҩаҧысит Аҧсны Ахадеи адепутатцәеи реиҧылара
Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи адепутатцәеи реиҧылара.

11.09.2018 Пиотр Гассиев Валери Кәарҷиа дидиышшылеит Аҧыза-мимнистр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы.
Алада Уаҧстәыла Ареспублика- Аланиа Аҳәынҭқарра Апарламент Ахантәаҩы Пиотр Гассиев Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Валери Кәарҷиа дидиышшылеит Аҧыза-мимнистр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы.

11.09.2018 Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Геннади Леонид-иҧа Гагәылиа иуацәеи иҭынхацәеи ирыдышшылоит
Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент адепутатцәа Геннади Леонид-иҧа Гагәылиа иуацәеи иҭынхацәеи ирыдышшылоит ироуз ацәыӡ ду инамаданы.

10.09.2018 Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент адепутатцәа русура хацдыркит
Апарламент аҧсшьарамшқәа рхыркәшара ашьҭахь Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент адепутатцәа русура напы адыркит ҭагалантәи асессиа аҳәаақәа инарықәыршәаны. 


 Иахьа имҩаҧысит есымчыбжьатәи адепутатцәа реилацәажәара. Уи напхгара аиҭон Апарламент аиҳабы Валери Кәарҷиа. 

 Аусура алагамҭазы адепутатцәа минуҭктәи аҿымҭрала дыргәаладыршәеит машәырла иҭахаз Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа. 
 Аилацәажәараан адепутатцәа аҧхьаҟатәи аусура азҧхьагәаҭа иахцәажәеит. Убри инадкыланы ирылацәажәеит хара имгакәа изхәаҧшраны иҟоу закәанапроектқәак ирыдҳәалоу азҵаарақәа, иара убас Анагӡаратә мчхареи Апарламенти русеицура азҵаарақәа.

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит Иорданиатәи Хашимиттә кралра аделегациа рҧылара 05.07.2018 Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит Иорданиатәи Хашимиттә кралра аделегациа рҧылара
Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент   Аиҳабы  Валери Кәарҷиа идикылеит  Аделегациа иалахәын: уи напхгара азҭоз Монир Собер, Апарламент иреиҳаӡоу апалата - Иорданиатәи Аианцәа Реизара ахада ихаҭыԥуаҩ.  акоррупциа аҿагыларазы Иорданиатәи Ассоциациа ҧасатәи ахантәаҩы Самиҳ Пино, Аинрал-маиор, Ауаажәларра ршәарҭадара аусбарҭа адиректор Ихада ҧасатәи иассистент Давууд Хакуз, Иорданиа апарламент ҧасатәи адепутат Муҳаммед Раслан, Иорданиа иҟоу Аԥсны ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахаҭарнак Али Бакиж.

02.07.2018 Имҩаҧысит Абиуџьет, акредиттә еиҿкаарқәа, ашәахтәқәеи афинансқәеи рзы аилак аилатәара
Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит Абиуџьет, акредиттә еиҿкаарқәа, ашәахтәқәеи афинансқәеи рзы аилак инарҭбаау аилатәара. Аилатәараҟны иахәаҧшын “Хазы игоу аусура хкқәа рзы иҷыдоу ашәахтә аҳасабала ашәахтәқәҵара асистемазы»   Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәан апроект.

28.06.2018 Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент изаамҭанытәиу аилатәара
Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы  Валери Кәарҷиа напхгара ззиуаз ааҧынтәи асессиа аилатәара.

Ирыхәаҧшит иагьрыдыркылеит актәи аҧхьараан Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәанқәа рыпроектқәа:

11.06.2018 Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа Урыстәыла Амш иазку адныҳәаларақәа дәықәиҵеит Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара анапхгара ахьӡала.
Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент  Валери Кәарҷиа Урыстәыла Амш рыдиныҳәалеит Афедерациа Ахеилак алахәцәеи Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Аҳәынҭқарратә Дума адепутатцәеи.  

08.06.2018 Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәарҭаҟны Урыстәыла Амш азгәарҭеит
Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Аҷыдалкаатәи Азинмчызмоуи ацҳаражәҳәаҩ Алексеи Двинианин иҟаиҵаз ааҧхьарала Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент  Валери Кәарҷиеи  Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутатцәеи Ацҳаражәҳәарҭа иаҭааит Урыстәыла Амш азгәаҭара инамаданы.  

Виачеслав Володин: «Жәларбжьаратәи афорум «Апарламентаризм аҿиара» – ари агәаанагарақәеи, аҧышәеимдареи, аҿиареи иҟоу ашәарҭарақәа рҿагылареи ирызку иактуалтәу азҵаарақәа разырхиаразы лшароуп». 04.06.2018 Виачеслав Володин: «Жәларбжьаратәи афорум «Апарламентаризм аҿиара» – ари агәаанагарақәеи, аҧышәеимдареи, аҿиареи иҟоу ашәарҭарақәа рҿагылареи ирызку иактуалтәу азҵаарақәа разырхиаразы лшароуп».
Аҧсны Аҳәынҭқарра аделегациа Жәларбжьаратәи афорум «Апарламентаризм аҿиара» аусура иалахәуп. Уи аатит Москва, лаҵарамза 4 рзы. Афорум аҽалархәразы иааит 96 тәыла рхаҭарнакцәа.  

04.05.2018 Актәи аҧхьараан ирыдкылоуп «Ахшарацәа змоу аҭаацәарақәа асоциалтә дгылара рыҭара иазку ауснагӡатәқәа рзы” Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан
<p>Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент асессиа изаамҭанытәиу аилатәараҟны актәи аҧхьараан ирыдыркылеит «Ахшарацәа змоу аҭаацәарақәа асоциалтә дгылара рыҭара иазку ауснагӡатәқәа рзы” Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан. Ари азакәанапроект цәыригеит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Асоциалтә политикеи, аџьеи, агәабзиарахьчареи, адемографеии, аибашьра аветеранцәеи аинвалидцәеи рзыАилак ахантәаҩы Алхас Џьыныџьал.  

<p>Ари Азакәан ахшарацәа змоу аҭаацәарақәа асоциалтә цхыраара рыҭара иазку ауснагӡатәқәа рсистема шьақәнаргылоит Аҧсны Аҳәынҭқарраҿы адемографиатә ҭагылазаашьа аиҕьтәра, ааӡара бзиа амҩаҧгаразы, ахшарарацәа ахьыҟоу аҭаацәарақәа рҿы ахәыҷқәа рырҿиареи аҵара дырҵареи хықәкыс иҟаҵаны.
Актәи аҧхьараан ирыдыркылаз азакәанапроект инақәыршәаны ахшарацәа змоу ҭаацәараны иазхаҵахоит хҩыки урҭ инареиҳани ахәыҷқәа ахьыҟоу жәаа шықәса рхыҵаанӡа  (23 шықәса рҟынӡа абжьаратә иҷыдоуи иреиҳаӡоуи аҵараиурҭақәа аҵара рҵозар). Иара аҧҟара аҵанакуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра иааиҧмырҟьаӡакәа иқәынхо Аҧсны атәылауаа рахьтә ахшарарацәа змоу аҭаацәарақәа.  

<p>Азакәанапроект инақәыршәаны, ахшарацәа змоу аҭаацәарақәа асоциалтә дгылара рыҭара иазку ауснагӡатәқәа раҳасабала рыҭразы ирыдгалахоит абарҭ азинқәеи альготақәеи:

03.05.2018 Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ааҧынтәи асессиа аилатәара
Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент изаамҭанытәиу ааҧынтәи асессиа аилатәара. Аилатәара мҩаҧигеит Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа.

Ирыхәаҧшит иагьрыдкылоуп аҵыхәтәантәи аҧхьараан Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәанқәа:  

20.04.2018 Шәачатәи аинститут (афилиал) УЖӘРА (РУДН) 20-шықәсахыҵратәи аиубилеи азгәанаҭоит
Урыстәылатәи ажәларқәа реиҩызара ауниверситет Шәачатәи аинститут  адиректора  Надежда Козлова иҟалҵаз ааҧхьарала, Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент адепутатцәа Омар Џьынџьали Инал Ҭарбеи Шәачатәи аинститут УЖӘРА (РУДН) 20-шықәсахыҵратәи аиубилеи азгәаҭара иазку аусмҩаҧгатәқәа ирылахәуп.  
  Аинститут аиубилеи азгәаҭара инамаданы, Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа Шәачатәи аинститут (афилиал) УЖӘРА (РУДН) адиректор Надежда Козловеи ауи аколлективи дрыдныҳәалеит.  

19.04.2018 Аҧсны Жәлар Реизара адепутатцәа Иалтатәи жәларбжьаратәи аекономикатә форум иалахәуп
Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аделегациа IV Иалтатәи жәларбжьаратәи аекономикатә форум аусура иалахәуп.

Апарламент аҟны ихыркәшахоит “Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны атәылауаа рзы асоциалтә маҵзура ашьаҭақәа ирызку” азакәанапроект азырхиаразы аусура 17.04.2018 Апарламент аҟны ихыркәшахоит “Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны атәылауаа рзы асоциалтә маҵзура ашьаҭақәа ирызку” азакәанапроект азырхиаразы аусура
Имҩаҧысит “Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны атәылауаа рзы асоциалтә маҵзура ашьаҭақәа ирызку”  Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан апроект азырхиаразы аусуратә гәыҧ ахыркәшаратә еилатәара“.  Уи мҩаҧигеит  Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент Асоциалтә политикеи, аџьеи, агәабзиарахьчареи, адемографиеи, аибашьра аветеранцәеи аинвалидцәеи русқәа рзы Аилак ахантәаҩы А.В. Џьынџьал.  

13.04.2018 Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент аусуразы Адепутатцәа VI рааҧхьара аусура актәи ашықәс иазку аинформациа.
Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа апресс-конференциа  мҩаҧигеит Аҧсны Аҳәынҭқарра амассатә информациа ахархәагақәа рзы. Уи иааркьаҿны Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент аусуразы Адепутатцәа VI рааҧхьара аусура актәи ашықәс иазку аилыркаа риҭеит, иара убас ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭакқәа ҟаиҵеит.

13.04.2018 Валери Кәарҷиа Вадим Красносельски Имшира идиныҳәалеит
Мшаҧымза 13 рзы Аҧсны Жәлар Реизара  Аиҳабы Валери Кәарҷиа Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски Имшира идиныҳәалеит.

12.04.2018 Крым Ареспубликаҟны имҩаҧысуеит Алада-Урыстәылатәи Апарламенттә Ассоциациа ХХVIII Аконференциа.
Аҧсны Жәлар Реизара адепутатцәа рделегациа иахьа Иалта зусура иалагаз Алада-Урыстәылатәи Апарламенттә Ассоциациа ХХVIII Аконференциа иалахәуп.

Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Валентина Матвиенко лымшира лыдиныҳәалеит 07.04.2018 Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Валентина Матвиенко лымшира лыдиныҳәалеит
Мшаҧымза 7 рзы Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа Валентина Матвиенко лымшира лыдиныҳәалеит .

29.03.2018 Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адышшылара ҟанаҵоит Кемеров иҟалаз абылра ду инамаданы
Хәажәкырамза 25 рзы ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз арыцҳара инамаданы Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Урыстәылатәи Афедерациа  Афедералтә Еизара анапхгара ахьӡала адышшылара дәықәиҵеит.  


Страницы: